សកម្មភាព៣ ក្នុង១៖ ជំងឺគ្រុនឈាម 3 in 1 Activity: Dengue Fever

IMG_6203.jpg
IMG_6208.jpg
IMG_6210.jpg
IMG_6212.jpg
IMG_6221.jpg
IMG_6228.jpg
IMG_6203.jpg
IMG_6208.jpg
IMG_6210.jpg
IMG_6212.jpg
IMG_6221.jpg
IMG_6228.jpg

គិលានុបដ្ឋាកសាលាឈ្មោះ សិវ៉ា វី អាំ (Sheva V. Am) បានលើកឡើងថា៖ «អ្នកដែលពូកែនិយាយ គឺជាអ្នកដែលពូកែស្តាប់។ បទបង្ហាញលម្អិតបែបនេះ ដែលមាននៅសាលា អាចធ្វើឱ្យសិស្សនុសិស្យ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ព្រមទាំងបុគ្គលិកសាលាយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលគួរធ្វើ នៅពេលមានករណីជំងឺគ្រុនឈាមកើតមានឡើង។ ខ្ញុំសង្ឃឹម ថាអ្នកចូលរួម នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ ពីបទពិភាក្សានេះ។»

“A good speaker is a good listener. Having that kind of informative talk in school not only enlightened the students but also the teachers and staff on how to deal with the contraction of Dengue Fever. I hope that the audience found the discussion useful.” Sheva V. Am-is (School Nurse)