ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជំនាន់ទី១៦ 16th Generation’s Graduation Ceremony

IMG_7980.jpg
IMG_7987.jpg
IMG_7995.jpg
IMG_8007.jpg
IMG_8009.jpg
IMG_8015.jpg
IMG_7501.jpg
IMG_7506.jpg
IMG_7522.jpg
IMG_7531.jpg
IMG_7536.jpg
IMG_7541.jpg

ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧ នៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ បានចូលរួមកម្មពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ នៅសណ្ឋាគារ​សូហ្វីថែល។ សូមចូលរួមអបអរ!

Zaman 12th graders had their graduation ceremony at Sofitel on June 10. Class of 2017, CONGRATULATIONS!