សកម្មភាព ៣ ក្នុង១៖ ក្បួនសឹកបុរាណចិន 3 in 1 Activity: Ancient Chinese Tactics

IMG_6312.jpg
IMG_6278.jpg
IMG_6284.jpg
IMG_6302.jpg
IMG_6305.jpg
IMG_6312.jpg
IMG_6278.jpg
IMG_6284.jpg
IMG_6302.jpg
IMG_6305.jpg
IMG_6312.jpg
IMG_6278.jpg

យុវសិស្ស ឌុច ឡុងឡុង ថ្នាក់ទី១២C បានធ្វើបទបង្ហាញ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ​ និងមិត្តរួមថ្នាក់ អំពីក្បួនសឹកពិសេសៗ ដែលកងទ័ពចិននាសម័យបុរាណបានប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយឧបសគ្គ និងសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួន។ យុទ្ធសាស្រ្ដធ្វើសង្គ្រាមទាំងនេះ គឺជាស្នាដៃរបស់លោក ស៊ុនអ៊ូ។

បទបង្ហាញនេះមានគុណប្រយោជន៍ សម្រាប់ប្រើក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលយើងអាចមាននៅថ្ងៃណាមួយ៕

Long Long Duch of 12-C class presented to the faculty and students a genius tactic used by the ancient Chinese army in dealing with difficulties and in realizing dreams. This strategy is attributed to military strategist- Sun Tzu.

This might be helpful when one applies it to overcome the challenges he would encounter in the future.