សកម្មភាព៣ក្នុង១៖ អត្ថប្រយោជន៍នៃភាពវិជ្ជមាន(សុទិដ្ឋិនិយម) 3 in 1 Activity: The Perks of being Positive

IMG_3189.jpg
IMG_3194.jpg
IMG_3198.jpg
IMG_3203.jpg
IMG_3210.jpg
IMG_3216.jpg
IMG_3189.jpg
IMG_3194.jpg
IMG_3198.jpg
IMG_3203.jpg
IMG_3210.jpg
IMG_3216.jpg

Huang Hao Taing ដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី១២A គឺជាមនុស្សដែលរួសរាយ និងមានសុទិដ្ឋិនិយម ហើយគាត់តែងតែមានបំណង ដែលជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកដទៃឱ្យមានភាពវិជ្ជមាននេះដែរ។ នាថ្ងៃនេះគាត់ បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះជីវិតបុគ្គលម្នាក់តាមរយៈការចែករំលែកបទ ពិសោធន៍របស់គាត់។ គាត់សង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីផ្តល់នូវបទបង្ហាញនេះ មិត្តភក្តិមួយចំនួននឹងចាប់ផ្តើមគិតពី ភាពវិជ្ជមាន ចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

Huang Hao Taing (12-A) has always been an affable and optimistic person and he has always wanted to influence other people with this positive vibe. Today, he discussed the benefits of optimism to one’s personal life through sharing his experiences. He hopes that by doing this talk, some would start looking at the bright side from now on.