សកម្មភាព៣ ក្នុង១៖ ប្រទេសហ្វីលីពីន 3 in 1 Activity: Philippines

IMG_6321.jpg
IMG_6325.jpg
IMG_6331.jpg
IMG_6344.jpg
IMG_6356.jpg
IMG_6363.jpg
IMG_6321.jpg
IMG_6325.jpg
IMG_6331.jpg
IMG_6344.jpg
IMG_6356.jpg
IMG_6363.jpg

«ការពន្យល់ណែនាំដ៏មានតម្លៃ» បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៧៖លោកស្រី ជៀនឺន ម៉ូលីតាស (Ygierne Molitas) ដែលជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្ត បានរៀបរាប់អំពីប្រទេសរបស់គាត់ តាមរយៈបទបង្ហាញដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។  លើសពីនេះ គាត់បានគូសបញ្ជាក់ អំពីភាពខុសៗគ្នានៃវប្បធម៌ចម្រុះរបស់ជនជាតិហ្វីលីពីន ប៉ុន្តែពួកគេអាចរស់នៅចុះសម្រុងគ្នាបានដោយផ្អែកលើបាវចនាតែមួយ ពោលគឺ៖ «ដើម្បីព្រះជាម្ចាស់ មនុស្សជាតិ ធម្មជាតិ និងប្រទេសជាតិ»៕

“Pearl of the Orient”

Friday the 17th: Ms. Ygierne Molitas – Science teacher- gave a tour of her country through an enthralling presentation.

She also made emphasis on how varied Filipinos are when it comes to culture, and yet they live by the same motto: “For God, People, Nature, and Country”.