សកម្មភាព៣ ក្នុង១៖ បទបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជមាន 3 in 1 Activity: Positivism Talk

_DSC0398.jpg
_DSC0403.jpg
_DSC0406.jpg
_DSC0409.jpg
_DSC0410.jpg
_DSC0418.jpg
_DSC0398.jpg
_DSC0403.jpg
_DSC0406.jpg
_DSC0409.jpg
_DSC0410.jpg
_DSC0418.jpg

យុវតី កឺ គីមហុង ជាសិស្សថ្នាក់ទី ១២F គឺជាបុគ្គលមានគំនិតបង្កើតថ្មី បានផ្តល់បទបង្ហាញឱ្យមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងស្គាល់ អំពីវិធីធ្វើឱ្យជីវិតមានន័យតាមរយៈទស្សនវិជ្ជមាន និងភាពសប្បាយចិត្ត។ លើសពីនេះ នាងបានបរិយាយអំពីការលូតលាស់ធំធាត់ក្នុងបរិស្ថានពោរពេញដោយភាពអវិជ្ជមាន និងបានបង្ហាញអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ ដែលធ្វើឱ្យរូបនាងឥឡូវក្លាយជាមនុស្សរឹងប៉ឹងជាងមុន។ នាងបានលើកឡើងថា​ «ក្រូចឆ្មាជូរខ្លាំងប៉ុនណា គង់អាចច្នៃទៅជាទឹកក្រូចឆ្មាដែលមានជារសឆ្ងាញ់ពិសារបាន» និង «ការធ្វើឱ្យជីវិតពោរពេញដោយភាពស្រស់ថ្លា គឺជាភាពខ្លាំងរបស់មនុស្សយើង»៕

Kimhong Keu (12F) is an inspiring person who has just given her fellow friends a talk on how to enrich life with positivism and happiness. She also talked about her growth in the circle of numerous negativity, and how she dealt with those obstacles which have made her a stronger person she is now. Her favorite quotes are “No matter how sour a lemon is, we are still able to make a lemonade out of it” and “To actually enjoy the beauty of life, stay strong!”.