សកម្មភាព៣ក្នុង១៖ ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ចន្លោះឆ្នាំនៃការសិក្សា 3 in 1 Activity: Preparing for the Gap Year

IMG_3559.jpg
IMG_3561.jpg
IMG_3562.jpg
IMG_3564.jpg
IMG_3568.jpg
IMG_3569.jpg
IMG_3558.jpg
IMG_3559.jpg
IMG_3561.jpg
IMG_3562.jpg
IMG_3564.jpg
IMG_3568.jpg

កញ្ញា ប៉ែន ឆេងលន់ ដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី១២E បានផ្តល់នូវបទបង្ហាញអំពីចំណុចទាំងឡាយដែល ត្រូវគិតពិចារណាក្នុងអំឡុងពេលចន្លោះឆ្នាំសិក្សា។ ចន្លោះឆ្នាំសិក្សា គឺជាអំឡុងពេលមួយនៃឆ្នាំសិក្សា ដែលសិស្សសម្រាកពីការសិក្សានៅចន្លោះថ្នាក់វិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យ ឬឧត្តមសិក្សា។ វាត្រូវបាន គេហៅម៉្យាងទៀតថា ជាពេលឈប់សម្រាកដើម្បីយក ពេលធ្វើការស្រាវជ្រាវ ឬដំណើរកំសាន្ត។

Chhenglun Pen, a student in 12E, gave a talk about the aspects to consider during a gap year. A gap year is a period, typically an academic year, taken by a student as a break between school and university or college education.. It’s also known as a sabbatical year.

Advantages

  • Ample time to be academically and socially prepared
  • Independence
  • Self-actualization
  • Ample time to earn money for college
  • Chance to experience life before starting university

Disadvantages

  • May be costly ( as it encourages to travel or join gap year programmes)
  • Changes to one’s course or one’s student finance package during the year off may apply
  • One’s social life may be at risk when peers are attending uni
  • Tendecy to forget a lot in a year that would be useful to one’s course
  • Tendency of being idle during the gap year which isn’t good for the CV