សកម្មភាព ៣ ក្នុង ១៖ ជ្រើសរើសថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកច្បាប់ 3 in 1 Activity: Taking Up a Bachelor’s Degree in Law

15400323_1219614008127521_876233037847938300_n.jpg
15420798_1219613784794210_5137755035992904228_n.jpg
15492410_1219614211460834_5787233970225144692_n.jpg
15541885_1219613788127543_6089551026059240260_n.jpg
15590455_1219613781460877_2522236480747746067_n (1).jpg
15590455_1219613781460877_2522236480747746067_n.jpg
15400323_1219614008127521_876233037847938300_n.jpg
15420798_1219613784794210_5137755035992904228_n.jpg
15492410_1219614211460834_5787233970225144692_n.jpg
15541885_1219613788127543_6089551026059240260_n.jpg
15590455_1219613781460877_2522236480747746067_n (1).jpg
15590455_1219613781460877_2522236480747746067_n.jpg

និស្សិតឆ្នាំទី៤នៃសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការជ្រើសរើស ថ្នាក់បិរញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ដោយបាននិយាយលម្អិតអំពីច្បាប់ក្នុងស្រុក និងច្បាប់អន្តរជាតិ។ សិស្សជាច្រើនដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាមេធាវី ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា ឬអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមនៅក្នុងបទបង្ហាញនេះ និងសួរគាត់នូវសំណួរអំពីរបៀបដែលពួកគេអាចបន្តអាជីពពិសេសទាំងនេះ។

A senior studying at RULE( Royal University of Law and Economics) has given a speech about taking up a Bachelor’s degree in law giving the details of domestic law and international law. Many students planning to become lawyers, judges, prosecutors, etc or high ranking officers in the government institutions attended the talk and asked him their questions on how they could pursue these particular careers.