សកម្មភាព៣ក្នុង១៖ ដែនដីនៃព្រះអាទិត្យរះ 3 in 1 Activity: The Land of the Rising Sun

IMG_3161.jpg
IMG_3134.jpg
IMG_3139.jpg
IMG_3150.jpg
IMG_3158.jpg
IMG_3161.jpg
IMG_3134.jpg
IMG_3139.jpg
IMG_3150.jpg
IMG_3158.jpg
IMG_3161.jpg
IMG_3134.jpg

សកម្មភាព៣ក្នុង១​ គឺជាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ដែលផ្តោតទៅលើប្រធានបទ៣ប្រភេទជាចម្បងគឺ៖ ប្រទេស និងវប្បធម៌  ការរៀបចំផែនការអាជីព និងបទបង្ហាញអំពី ZIS។ សកម្មភាពនីមួយៗមានអ្នកធ្វើ បទបង្ហាញដែលត្រូវបានកំណត់ដែលចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍និងផ្តល់នូវគន្លឹះផ្សេងៗ ទៅលើប្រធានបទជាក់លាក់មួយដែលស្របទៅតាមជំនាញរបស់គាត់។​

​          កាលពីសប្តាហ៍មុន អតីតសិស្សនៃ ZIS ជាច្រើនបានមកសាលានេះ ដើម្បីជួបជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ។ ក្នុងចំណោមនោះ គឺកញ្ញា ធេង ឡាក់លីតា។ នាងកំពុងតែបន្តការសិក្សារបស់ នាងនៅប្រទេសជប៉ុន។​ ហេតុដូច្នេះហើយ នាងត្រូវបានអញ្ជើញ ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអំពី «ដែនដីនៃព្រះអាទិត្យរះ» និងវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសនេះផងដែរ។​

3IN1 activities are a weekly program that focuses on three main categories: Country & Culture, Career Planning and ZIS Talks. Every activity has a designated speaker who shares his knowledge and experiences and/or give tips on a particular topic that is in line with his expertise.

Last week, ZIS had many alumni and former students coming to the campus to visit their teachers and friends. One of them was Lucklita Theng. She is currently pursuing her education in Japan and therefore, she was requested to give a speech about “The Land of the Rising Sun” and its rich culture.