ពិព័រណ៍អប់រំ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ Education Fair 2017

IMG_8588.jpg
IMG_8591.jpg
IMG_8613.jpg
IMG_8626.jpg
IMG_8645.jpg
IMG_8678.jpg
IMG_8573.jpg
IMG_8578.jpg
IMG_8583.jpg
IMG_8588.jpg
IMG_8591.jpg
IMG_8613.jpg

សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ និងទទួលរៀបចំពិព័រណ៍អប់រំអូស្ត្រាលី នៅទីធ្លាសាលារបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃអង្គារ ទី០៨ ខែមីនា។ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ និងទី១២ បានជួបតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ និងមហាវិទ្យា  ល័យចំនួន ១៣ ដែលមកពីប្រទេសអូស្រ្ដាលី។ ពួកគេមានឱកាសសាកសួរ និងទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌចូលរៀន លើសពីនេះពួកគេក៏បានពិភាក្សាអំពីឱកាសអាហារូបករណ៍ផងដែរ។ សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ នឹងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពអប់រំរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានាដូចជា ពិព័រណ៍អប់រំនេះជាដើម ដើម្បីជួយឱ្យសិស្សានុសិស្ស  អាចមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យល្អៗ

Zaman International School hosted an on-Campus Education Australia Fair on Tuesday, March 8. Grade 11 and Grade 12 students met the representatives from 13 universities and colleges from Australia.They had the chance to ask questions and get more info about admission requirements and they discussed scholarship opportunities, as well. ZIS will continue to advance academic quality and organize such university fairs to help the students get admission to good universities.