ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ ឆ្នាំ២០១៧ Khmer New Year 2017

IMG_0281.jpg
IMG_0345.jpg
IMG_0349.jpg
IMG_0469.jpg
IMG_0584.jpg
IMG_0594.jpg
IMG_0046.jpg
IMG_0083.jpg
IMG_0118.jpg
IMG_0127.jpg
IMG_0184.jpg
IMG_0228.jpg

កម្មវិធីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅវិទ្យាល័យអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ ដោយមានការលេងលែ្បងប្រជាប្រិយខ្មែរ និងរំាកម្សាន្ត ដោយសិស្សនុសិស្ស និងបុគ្គលិករបស់យើង៕

Celebrating the New Year @ ZIS High School with our beloved Students and Staff through traditional games and dances.