កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ Charity Festival

Charity_Festival_007.JPG
Charity_Festival_008.JPG
Charity_Festival_009.JPG
Charity_Festival_010.JPG
Charity_Festival_011.JPG
Charity_Festival_012.JPG
Charity_Festival_002.JPG
Charity_Festival_001.JPG
Charity_Festival_003.JPG
Charity_Festival_004.JPG
Charity_Festival_005.JPG
Charity_Festival_006.JPG

ដោយផ្អែកទៅលើសេចក្តីថ្លែងការនៃការណែនាំដើម្បីលើកតម្កើនបុគ្គលម្នាក់ៗដែលខិតខំប្រប្រែងនិងផ្តល់វិភាគទានដល់សហគមន៍របស់ពួកគេនិងដល់ពិភពលោកទាំងមូលនោះ  (more…)

កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ Charity Festival

Charity_010.JPG
Charity_011.JPG
Charity_012.JPG
Charity_013.JPG
Charity_014.JPG
Charity_015.JPG
Charity_001.JPG
Charity_002.JPG
Charity_003.jpg
Charity_004.JPG
Charity_005.JPG
Charity_006.JPG

ពួកយើងកំពុងតែអង្គាសប្រាក់ពីសិស្ស  អាណាព្យាបាល និងបុគ្គលិក។ ដើម្បីអង្គាសប្រាក់ឱ្យបានកាន់តែច្រើននោះ  ពួកយើងបានរៀបចំសកម្មភាពនៃការអង្កាសប្រាក់ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស (more…)

ការប្រកួតអូឡាំពិកនៃភាសាទួគី Turkish Olimpic

Turkish_Olimpic_025.JPG
Turkish_Olimpic_026.JPG
Turkish_Olimpic_027.JPG
Turkish_Olimpic_028.JPG
Turkish_Olimpic_029.JPG
Turkish_Olimpic_030.JPG
Turkish_Olimpic_001.JPG
Turkish_Olimpic_002.JPG
Turkish_Olimpic_003.JPG
Turkish_Olimpic_004.JPG
Turkish_Olimpic_005.JPG
Turkish_Olimpic_006.JPG

ការប្រកួតអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៃភាសាទួគីដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមការអប់រំអន្តរជាតិនៃភាសាទួគី (International Turkish Education Association) (more…)

ការប្រកួត វប្បធម៌ទូទៅជាភាសាខ្មែរ Contest of Khmer General Knowledge

Khmer_Contest_004.JPG
Khmer_Contest_005.JPG
Khmer_Contest_006.JPG
Khmer_Contest_007.JPG
Khmer_Contest_008.JPG
Khmer_Contest_009.JPG
Khmer_Contest_001.JPG
Khmer_Contest_002.JPG
Khmer_Contest_003.JPG
Khmer_Contest_004.JPG
Khmer_Contest_005.JPG
Khmer_Contest_006.JPG

ការប្រកួតវប្បធម៌ទូទៅនៃវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមជាភាសាខ្មែរត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១០ដល់ទី១២។ ដំណាក់កាលនៃការជ្រើសរើសមុនដំបូងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២៤  (more…)

ការបង្ហាញទេព្យកោសល្យ Talent Show

Talent_Show_016.JPG
Talent_Show_017.JPG
Talent_Show_018.JPG
Talent_Show_019.JPG
Talent_Show_020.JPG
Talent_Show_021.JPG
Talent_Show_001.JPG
Talent_Show_002.JPG
Talent_Show_003.JPG
Talent_Show_004.JPG
Talent_Show_005.JPG
Talent_Show_006.JPG

សិស្សានុសិស្សបានធ្វើការបង្ហាញទេព្យកោសល្យរបស់ពួកគេក្នុងការចៀងចម្រៀងនិងរាំរបាំ។ សិស្សជ័យលាភីបានទទួលប័ណ្ណរង្វាន់។

Students showcased their (more…)

ពិធីបុណ្យបង្ហោះខ្លែង Kite Festival

Kite_Festival_003.JPG
Kite_Festival_004.JPG
Kite_Festival_005.JPG
Kite_Festival_006.JPG
Kite_Festival_007.JPG
Kite_Festival_008.JPG
Kite_Festival_001.JPG
Kite_Festival_002.JPG
Kite_Festival_003.JPG
Kite_Festival_004.JPG
Kite_Festival_005.JPG
Kite_Festival_006.JPG

ពិធីបុណ្យបង្ហោះខ្លែងត្រូវបានប្រារឰនៅថ្ងៃទី២៧   ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៤  នៅឯសួនច្បារមិត្តភាព

កម្ពុជា វៀតណាម។ សកម្មភាពនេះបាននាំឱ្យសិស្សម្នាក់ៗសប្បាយរីករាយនឹងការបង្ហោះខ្លែង (more…)

ការជូនដំណើរលោក Mustafa Guler (Mr. Mustafa Guler’s Sendoff ceremony)

Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_005.JPG
Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_006.JPG
Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_007.JPG
Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_008.JPG
Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_009.JPG
Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_010.JPG
Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_001.JPG
Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_002.JPG
Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_003.JPG
Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_004.JPG
Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_005.JPG
Mr. Mustafa_Guler's_Sendoff_Ceremony_006.JPG

សិស្សានុសិស្សបានទៅជូនដំណើរលោក Mustafa Guler ដែលជានាយកសាលាដ៏ល្អរបស់ពួកគេដោយសារលោកនាយកអញ្ជើញទៅកាន់ដំណែងផ្សេងទៀតនៅសាលាហ្សាម៉ាន់។

Students (more…)

ការប្រកួតលេងអុក Checkers Competiton

Checkers_Competiton_005.JPG
Checkers_Competiton_001.JPG
Checkers_Competiton_002.JPG
Checkers_Competiton_003.JPG
Checkers_Competiton_004.JPG
Checkers_Competiton_005.JPG
Checkers_Competiton_001.JPG
Checkers_Competiton_002.JPG
Checkers_Competiton_003.JPG
Checkers_Competiton_004.JPG
Checkers_Competiton_005.JPG
Checkers_Competiton_001.JPG

ការប្រកួតលេងអុកបែបគណិតវិទ្យាប្រចាំឆ្នាំបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងគោលបំណងជះឥទ្ធិពលទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍ភាពឈ្លាសវៃរបស់សិស្សានុសិស្សនិងបង្កើនចំណេះដឹងដល់ពួកគេលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា។

ការប្រកួតនេះបានចែកចេញជាច្រើនវគ្គ (more…)

ការប្រកួតប្រកបអក្សរ Spelling Bee

Speling_Bee_011.JPG
Speling_Bee_012.JPG
Speling_Bee_013.JPG
Speling_Bee_014.JPG
Speling_Bee_015.JPG
Speling_Bee_016.JPG
Speling_Bee_001.JPG
Speling_Bee_002.JPG
Speling_Bee_003.JPG
Speling_Bee_004.JPG
Speling_Bee_005.JPG
Speling_Bee_006.JPG

អ្នកប្រកួតប្រកបអក្សរកម្រិតកំពូលមកពីថ្នាក់និមួយៗបានប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការប្រកបអក្សរដើម្បីរកអ្នកប្រកបអក្សរដែលល្អជាងគេបំផុតប្រចាំថ្នាក់និមួយៗ។

The (more…)

ការប្រកួតច្រៀងចម្រៀងជាភាសាទួគី Turkish Song Contest

Turkish_Song_004.JPG
Turkish_Song_005.JPG
Turkish_Song_006.JPG
Turkish_Song_007.JPG
Turkish_Song_008.JPG
Turkish_Song_009.JPG
Turkish_Song_001.JPG
Turkish_Song_002.JPG
Turkish_Song_003.JPG
Turkish_Song_004.JPG
Turkish_Song_005.JPG
Turkish_Song_006.JPG

ពិធីចែកពានរង្វាន់បានប្រារឰឡើងសម្រាប់សិស្សជ័យលាភីនៃការប្រកួតអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៃភាសាទួគីលើកទី១២ (12th International Turkish Olympiad) ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមការអប់រំអន្តរជាតិនៃភាសាទួគី (more…)