ការចាប់ផ្តើមនៃការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ Starting off on the right foot …

Oriantation_003.JPG
Oriantation_004.JPG
Oriantation_001.JPG
Oriantation_002.JPG
Oriantation_003.JPG
Oriantation_004.JPG
Oriantation_001.JPG
Oriantation_002.JPG
Oriantation_003.JPG
Oriantation_004.JPG
Oriantation_001.JPG
Oriantation_002.JPG

កាលពីថ្ងៃទី០៤ដល់ទី០៩  ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤   ការណែនាំមួយត្រូវបានធ្វើឡើងពេញមួយសប្តាហ៍ដើម្បីស្វាគមន៍ដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូចាស់និងថ្មីក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥។

គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីឱ្យលោកគ្រូ (more…)