សប្តាហ៍សប្បុរសធម៌៖ ហាមព្រិចភ្នែកដើម្បីបុព្វហេតុមួយ Charity Week: Don’t Blink for a Cause

15317755_1207144562707799_4875793755116855456_n.jpg
15327281_1207144586041130_8694828830713791038_n.jpg
15337507_1207144412707814_849774024494696665_n.jpg
15338858_1207144419374480_3399602312319124377_n.jpg
15349630_1207144416041147_8129502977241085564_n.jpg
15349748_1207144479374474_112903673596575183_n.jpg
15284129_1207144559374466_1776108397043223503_n.jpg
15317755_1207144562707799_4875793755116855456_n.jpg
15327281_1207144586041130_8694828830713791038_n.jpg
15337507_1207144412707814_849774024494696665_n.jpg
15338858_1207144419374480_3399602312319124377_n.jpg
15349630_1207144416041147_8129502977241085564_n.jpg

កម្មវិធីមូលនិធិដែលមិនធម្មតាមួយ ត្រូវបានរៀបចំដោយសិស្សថ្នាក់ទី១២A ដែលហៅថា «ការប្រកួតសំឡឹង»។ មានអ្នកចូលរួមប្រកួតចំនួន២០នាក់ទទួលបានការស្រែកអបអរសាទរពីទស្សនិកជនចំនួនប្រហែល១០០នាក់។ (more…)

03Dec/16

សប្តាហ៍សប្បុរសធម៌៖ការប្រគុំតន្ត្រី Charity Week: Concert

15284813_1201554756600113_5719513520051248210_n.jpg
15317910_1201554516600137_6585906552074422201_n.jpg
15319133_1201554646600124_1598149937875669842_n.jpg
15326530_1201554263266829_3615619659607973151_n.jpg
15350679_1201554409933481_9076697864484488486_n.jpg
15355554_1201554636600125_4109235623035670706_n.jpg
15220003_1201554499933472_8259378874366480962_n.jpg
15241388_1201554406600148_2598362364340470583_n.jpg
15241814_1201554276600161_5268778187697754443_n.jpg
15284813_1201554756600113_5719513520051248210_n.jpg
15317910_1201554516600137_6585906552074422201_n.jpg
15319133_1201554646600124_1598149937875669842_n.jpg

កម្មវិធីមូលនិធិដែលមិនធម្មតាមួយ ត្រូវបានរៀបចំដោយសិស្សថ្នាក់ទី១២A ដែលហៅថា «ការប្រកួតសំឡឹង»។ មានអ្នកចូលរួមប្រកួតចំនួន២០នាក់ទទួលបានការស្រែកអបអរសាទរពីទស្សនិកជនចំនួនប្រហែល១០០នាក់។ (more…)

03Dec/16

សប្តាហ៍សប្បុរសធម៌៖ ទំនៀមទម្លាប់នៃការលក់ដេញថ្ងៃ Charity Week: Auction Tradition

15317840_1201557113266544_4191323937330563231_n.jpg
15337605_1201556853266570_1830219368272219330_n.jpg
15338894_1201556849933237_8594102368836283410_n.jpg
15349756_1201556949933227_2985737690150679855_n.jpg
15350586_1201556936599895_3095953508713112697_n.jpg
15355647_1201557089933213_7354295723687695685_n.jpg
15230565_1201557243266531_6251764091086561826_n.jpg
15230803_1201557049933217_3068762577463709096_n.jpg
15232207_1201556946599894_4975044854619838027_n.jpg
15284803_1201557093266546_7094960268928398771_n.jpg
15317840_1201557113266544_4191323937330563231_n.jpg
15337605_1201556853266570_1830219368272219330_n.jpg

សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់(ZIS)ប្រារព្ធសប្តាហ៍សប្បុរសធម៌ប្រចាំឆ្នាំ។ ក្នុងចំណោមកម្មវិធីជាច្រើន ការប្រមូលថវិការតាមរយៈការលក់ដេញថ្លៃលើកទី៣នៅZIS (more…)

02Dec/16

សប្តាហ៍សប្បុរសធម៌៖ ការលេងកីឡា ដើម្បីសប្បុរសធម៌ Charity Week: Play for Charity

15232298_1200717700017152_1941756096889555143_n.jpg
15232308_1200717836683805_8331103411648857461_n.jpg
15232341_1200718043350451_3236478152751407213_n.jpg
15241402_1200717696683819_3986142989067701518_n.jpg
15253480_1200717780017144_4089942941674033102_n.jpg
15319134_1200717806683808_3156145504723439396_n.jpg
15192570_1200717693350486_4465286903122429325_n.jpg
15193653_1200718200017102_3609491264838835772_n.jpg
15202747_1200717766683812_5241541796862474950_n.jpg
15232298_1200717700017152_1941756096889555143_n (1).jpg
15232298_1200717700017152_1941756096889555143_n.jpg
15232308_1200717836683805_8331103411648857461_n.jpg

សហគមន៍នៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ មានស្នាដៃក្នុងការរៃអង្គាសមូលនិធិក្នុងអំឡុងពិធីសប្បុរសធម៌។ សកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យមួយទៀត គឺការប្រកួតបាល់ទាត់ជាច្រើនដែលក្រុមសិស្សប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមគ្រូបង្រៀនដោយបង់ប្រាក់ចំនួន$15ក្នុងមួយក្រុម។ (more…)

01Dec/16

សប្តាហ៍សប្បុរសធម៌៖ ពិធីបុណ្យម្ហូបអាហារ Charity Week: Food Festival

15253365_1201576759931246_293762622438131455_n.jpg
15253526_1201576603264595_7964736070182210953_n.jpg
15267569_1198895896865999_4279352902034126463_n.jpg
15267745_1201576463264609_8356593020061278867_n.jpg
15268058_1198896153532640_6513545654828625503_n.jpg
15284076_1201576633264592_118836490092717900_n.jpg
15181432_1198895750199347_1193461030067199999_n.jpg
15181612_1198896246865964_2769899080065030058_n.jpg
15192733_1198895923532663_285788572886969063_n.jpg
15193534_1198896033532652_249858218563130740_n.jpg
15193539_1198896290199293_6357665027298236918_n.jpg
15202487_1198896800199242_337580404062080277_n.jpg

នៅថ្ងៃច័ន្ទ ពុធ និងសុក្រ  សិស្សានុសិស្សនៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់បានលក់ម្ហូបអាហារ និង  ភេសជ្ជៈ ដែលពួកគេបានរៀបចំមកពីផ្ទះ និងបានយកមកសាលាដើម្បីលក់សម្រាប់ប្រមូលមូលនិធិក្នុង (more…)

26Nov/16

3 in 1 Activity: Trinity College, a Pathway to the University of Melbourne

15241815_1190993910989531_798862541599422310_n.jpg
15109595_1190994120989510_1843983887038436922_n.jpg
15134535_1190993914322864_6680190132070480748_n.jpg
15192533_1190993917656197_124662694198353657_n.jpg
15203225_1190994154322840_6376245848784252874_n.jpg
15241815_1190993910989531_798862541599422310_n.jpg
15109595_1190994120989510_1843983887038436922_n.jpg
15134535_1190993914322864_6680190132070480748_n.jpg
15192533_1190993917656197_124662694198353657_n.jpg
15203225_1190994154322840_6376245848784252874_n.jpg
15241815_1190993910989531_798862541599422310_n.jpg
15109595_1190994120989510_1843983887038436922_n.jpg

លោក Ben Waymire ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកការចូលរៀន និងផ្នែកទីផ្សារជាន់ខ្ពស់នៃសាលា Trinity College Pathways និងសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne បានធ្វើបទបង្ហាញទៅដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២។ (more…)

23Nov/16

ក្រុមបាល់ទាត់ U15 U15 Football Team

15179024_1189230487832540_2029704046782670351_n.jpg
15181492_1189230497832539_8782967907596362656_n.jpg
15202598_1189230644499191_8317346196754116256_n.jpg
15219391_1189230671165855_7751200418073599085_n.jpg
15220044_1189230574499198_4125989609530167356_n.jpg
15232072_1189230641165858_7293494350338537583_n.jpg
15171277_1189230494499206_7589522082897309108_n.jpg
15179024_1189230487832540_2029704046782670351_n.jpg
15181492_1189230497832539_8782967907596362656_n.jpg
15202598_1189230644499191_8317346196754116256_n.jpg
15219391_1189230671165855_7751200418073599085_n.jpg
15220044_1189230574499198_4125989609530167356_n.jpg

សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ប្រកាសថាក្រុមបាល់ទាត់U15នឹងតំណាងឱ្យប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងការ ប្រកួតបាល់ទាត់យុវជនអន្តរជាតិ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។ (more…)

23Nov/16

សកម្មភាព៣ក្នុង១៖ បទបង្ហាញពីតម្រូវការនៃការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិក 3 in 1 Activity: Presentation about the Admission Requirements in the USA Universities

15202575_1187500688005520_8030203154808926952_n.jpg
15079017_1187500844672171_3677825040748853078_n.jpg
15178041_1187500681338854_3324566581269493596_n.jpg
15181257_1187500698005519_2393308840204727899_n.jpg
15192585_1187500808005508_6790664426040265724_n.jpg
15202575_1187500688005520_8030203154808926952_n.jpg
15079017_1187500844672171_3677825040748853078_n.jpg
15178041_1187500681338854_3324566581269493596_n.jpg
15181257_1187500698005519_2393308840204727899_n.jpg
15192585_1187500808005508_6790664426040265724_n.jpg
15202575_1187500688005520_8030203154808926952_n.jpg
15079017_1187500844672171_3677825040748853078_n.jpg

អ្នកធ្វើបទបង្ហាញទីមួយនៃសប្តាហ៍ទី២ នៃសកម្មភាព៣ក្នុង១ គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយការ គឺលោក Richard E. Beal ដែលធ្វើ្វការនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនៃទីក្រុង (more…)

22Nov/16

សកម្មភាព៣ក្នុង១៖ បទបង្ហាញពីការធ្វើការងារនៅក្នុងសហគមន៍ 3 in 1 Activity: A Talk about Community Service

15230796_1189344064487849_7180532582626948681_n.jpg
15109405_1189343931154529_1903379731396226170_n.jpg
15135761_1189343934487862_6668842947990753345_n.jpg
15192633_1189343937821195_1667802340283896420_n.jpg
15230772_1189344087821180_106163467746526323_n.jpg
15230796_1189344064487849_7180532582626948681_n.jpg
15109405_1189343931154529_1903379731396226170_n.jpg
15135761_1189343934487862_6668842947990753345_n.jpg
15192633_1189343937821195_1667802340283896420_n.jpg
15230772_1189344087821180_106163467746526323_n.jpg
15230796_1189344064487849_7180532582626948681_n.jpg
15109405_1189343931154529_1903379731396226170_n.jpg

ព្រះតេជគុណ អឿន សំអាត (ជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្តេចសង្ឃទេពវង្ស  ជាមហាអយ្យកោនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅការិយាល័យពិធីការ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ (more…)

11Nov/16

សកម្មភាព៣ក្នុង១៖ សុខ ទេពអរុណ 3 in 1 Activity: The Australian University Fair 2016

14980714_1175773625844893_3597132399309288674_n.jpg
15036590_1175773682511554_8039049374255255265_n.jpg
14956511_1175773629178226_7357785069764052483_n.jpg
14956566_1175773622511560_6679179123839443554_n.jpg
14980714_1175773625844893_3597132399309288674_n.jpg
15036590_1175773682511554_8039049374255255265_n.jpg
14956511_1175773629178226_7357785069764052483_n.jpg
14956566_1175773622511560_6679179123839443554_n.jpg
14980714_1175773625844893_3597132399309288674_n.jpg
15036590_1175773682511554_8039049374255255265_n.jpg
14956511_1175773629178226_7357785069764052483_n.jpg
14956566_1175773622511560_6679179123839443554_n.jpg

អ្នកធ្វើបទបង្ហាញនាថ្ងៃនេះគឺ​សុខ ទេពអរុណ

នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់គាត់៖

«នៅក្នុងអំឡុងពេលការតាំងពិព័រណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅអាហារដ្ឋាននៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់កាលពីឆ្នាំមុន (more…)