ការប្រជុំរវាង មាតា បិតាសិស្ស និងគ្រូបង្រៀន Parent-Teacher Meeting

IMG_2792.jpg
IMG_2811.jpg
IMG_2816.jpg
IMG_2821.jpg
IMG_2826.jpg
IMG_2838.jpg
IMG_2746.jpg
IMG_2751.jpg
IMG_2754.jpg
IMG_2759.jpg
IMG_2762.jpg
IMG_2770.jpg

ការប្រជុំរវាងមាតាបិតាសិស្ស និងគ្រូបង្រៀនត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ​​​​ហ្សាម៉ាន់ ដើម្បីរាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើនរបស់សិស្សដល់មាតាបិតារបស់ពួកគេ។

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បានរៀបចំឯកសាររបស់ពួកគាត់ និងរង់ចាំការមកដល់របស់មាតាបិតាសិស្សនៅ ម៉ោងប្រហែល ៨:០០ ព្រឹក។ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ម្នាក់ៗមានកន្លែងកំណត់ ដើម្បីនិយាយអំពីរបាយការណ៍ របស់គាត់រៀងៗខ្លួន។

មាតាបិតាជាច្រើន បានមកសាលា និងចង់ជួបជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ។ ពួកគាត់បានស្តាប់ដោយ យកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលលោកគ្រូ អ្នកគ្រូរាយការណ៍យ៉ាងលម្អិតអំពីការប្រតិបត្តិ និងអាកប្បកិរិយា របស់កូនៗពួកគាត់នៅសាលានេះ។ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក៏បានបង្ហាញនូវពិន្ទុរបស់សិស្សពួកគាត់ទៅលើ មុខវិជ្ជានីមួយៗ។

កម្មវិធីនេះ គឺប្រកបដោយលទ្ធផលល្អ និងគួរជាទីពេញចិត្ត។ យើងសង្ឃឹមថា មាតាបិតាកាន់តែច្រើន នឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនេះនាពេលក្រោយទៀត។

A Parent-Teacher Meeting (PTM) was held today at Zaman campus to report the students’ progress to their parents.

The teachers immediately prepared their portfolio and eagerly waited around 8:00 AM for the parents to arrive. Each teacher had a designated area to conduct his/her report.

Several  parents came and they were very eager to talk to the teachers. They intently listened while the teachers scrupulously reported their child’s performance and behaviour in school. The educators also showed their students’ score on each activity.

It was a productive and satisfying activity. We hope that more parents will be encouraged to come and join the PTM next time.