កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺន ត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ស្ថានភាពអាសន្ន The Lock Down Drill

17342920_1310808489008072_2003227984099398695_n.jpg
17353339_1310808595674728_5483658280491922478_n.jpg
17264851_1310808552341399_3052400647328740935_n.jpg
17309359_1310808492341405_6830108881806619433_n.jpg
17342920_1310808489008072_2003227984099398695_n.jpg
17353339_1310808595674728_5483658280491922478_n.jpg
17264851_1310808552341399_3052400647328740935_n.jpg
17309359_1310808492341405_6830108881806619433_n.jpg
17342920_1310808489008072_2003227984099398695_n.jpg
17353339_1310808595674728_5483658280491922478_n.jpg
17264851_1310808552341399_3052400647328740935_n.jpg
17309359_1310808492341405_6830108881806619433_n.jpg

នៅថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែមីនា វិទ្យាល័យអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស និងបុគ្គលិកការងារ បានចូលរួមកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនត្រៀមលក្ខណៈចំពោះស្ថានភាពអាសន្ន ដើម្បីរៀបចំខ្លួនចំពោះស្ថានភាពអាសន្នណាមួយ ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុនាថ្ងៃអនាគត៕

On March 17th, Wednesday at Zaman International High School Campus, the
faculty, the students, and the staff participated in the Lock Down Drill in preparation of future extreme situations.