ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ប្រទេសអូស្រ្ដាលី Trip to Australia? Checked!

16195579_1260430987379156_7878996093481646097_n.jpg
16265807_1260430994045822_9207147007877232042_n.jpg
16388119_1260431004045821_6542323252198721481_n.jpg
16195579_1260430987379156_7878996093481646097_n.jpg
16265807_1260430994045822_9207147007877232042_n.jpg
16388119_1260431004045821_6542323252198721481_n.jpg
16195579_1260430987379156_7878996093481646097_n.jpg
16265807_1260430994045822_9207147007877232042_n.jpg
16388119_1260431004045821_6542323252198721481_n.jpg
16195579_1260430987379156_7878996093481646097_n.jpg
16265807_1260430994045822_9207147007877232042_n.jpg
16388119_1260431004045821_6542323252198721481_n.jpg

សិស្សានុសិស្យសាលាហ្សាម៉ាន់មួយក្រុម បានធ្វើឱ្យវិស្សមកាលរបស់ពួកគេកាន់តែអស្ចារ្យ ដោយការធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ក្រុងមែលប៊ន (Melbourne) ប្រទេសអូស្រ្ដាលី៕

A group of ZIS students added sparkle to their holiday by exploring Melbourne (Aus).