ការផ្តួចផ្តើមរបស់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ ZIS Students’ Initiative

15672822_1498248216866930_8428564497061710443_n.jpg
15697564_1498247593533659_3633637725770231725_n.jpg
15726379_1498246556867096_3589300413865537788_n.jpg
15727322_1498245880200497_8034838392598096702_n.jpg
15741091_1498243443534074_6046093144418760152_n.jpg
15741116_1498244770200608_7486497152091159934_n.jpg
15672822_1498248216866930_8428564497061710443_n.jpg
15697564_1498247593533659_3633637725770231725_n.jpg
15726379_1498246556867096_3589300413865537788_n.jpg
15727322_1498245880200497_8034838392598096702_n.jpg
15741091_1498243443534074_6046093144418760152_n.jpg
15741116_1498244770200608_7486497152091159934_n.jpg

សូមអំណរគុណជាអនេកដល់សិស្សានុសិស្ស នៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ ដែលបានជួយរួមចំណែក ក្នុងការជួយដល់គ្រួសាររបស់បុគ្គលិកសាលាម្នាក់ដែលបានទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃទី ១៧  ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦។

ការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាមានន័យណាស់ចំពោះពួកគាត់…..

A million thanks to all of the students of Zaman International School-High school campus who contributed and helped the family of the school’s staff from the recent traffic accident that occurred in Phnom Penh city on December 17.

Your support means so much to them……